Regulamin - stary

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty serwisu internetowego OnePhoto.net dostępnego pod adresem http://OnePhoto.net, zwanego dalej OnePhoto.net lub Serwisem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej OnePhoto.net i będą obowiązywały od daty ich opublikowania. W wypadku zmian Regulaminu, każdorazowo Użytkownicy będą proszeni o jego ponowną akceptację.
 2. Właścicielem domeny http://OnePhoto.net oraz Serwisu jest firma Corporate Services Sp. z o.o.
 3. Corporate Services Sp. z o.o. oraz osoby zajmujące się administracją serwisu na jej zlecenie zwane są dalej Administracją.
 4. Serwis jest przeznaczony dla wszystkich pasjonatów fotografii i oferuje Użytkownikom możliwość publikowania zdjęć, wypowiedzi i opinii.
 5. Serwis jest dostępny publicznie zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych. Korzystanie z Serwisu na zasadach ogólnych jest bezpłatne.
 6. Regulamin obowiązuje każdą osobę posiadającą Konto w Serwisie oraz każdą osobę, której właściciel Konta udostępnił Konto lub umożliwił korzystanie z niego, zwaną w niniejszym dokumencie Użytkownikiem. Korzystanie z Serwisu (w tym Rejestracja) jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, Zasadami i Kodeksem Etycznym publikowanymi w serwisie OnePhoto.net oraz do ich przestrzegania.
 8. Założenie Konta wymaga rejestracji w Serwisie.
 9. Podane przez Użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez Corporate Services Spółka z o.o. w celach związanych z  prowadzeniem serwisu Onephoto.net. Pozyskane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.
 10. Rejestracja i podanie danych osobowych są dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z Serwisu.

Warunki korzystania

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokonanie Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i założenie Konta. Dane wymagane do Rejestracji to:
  • login (unikalna nazwa Użytkownika), za pomocą którego Użytkownik będzie logował się do Serwisu;
  • konto e-mail służące do przesłania hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Pozostałe dane (pseudonimy) są dobrowolne i mogą być w każdej chwili zmienione lub usunięte przez Użytkownika.
 3. Login (nazwa Użytkownika) wybrana w chwili Rejestracji nie może być zmieniony od chwili otrzymania przez Użytkownika hasła dostępu do Serwisu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła zabezpieczającego do Konta w Serwisie w sposób uniemożliwiający jego wykorzystanie przez osoby trzecie. Administracja nie bierze odpowiedzialności za skutki działań osób, którym Użytkownik przekazał login i hasło umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika.
 5. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w OnePhoto.net. Konta dodatkowe mogą być zakładane wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Administracji. Niezgłoszone i niezaakceptowane Konta dodatkowe będą usuwane przez Administrację.
 6. Konta używane do czynności niezgodnych z Regulaminem, ideą Serwisu lub obowiązującym prawem będą blokowane lub usuwane przez Administrację.
 7. Użytkownik może zrezygnować z Konta w OnePhoto.net poprzez usunięcie wszelkich danych, które podał w chwili Rejestracji, jak również zdjęć i komentarzy/opinii opublikowanych w Serwisie.
 8. Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania, w przypadku zaistnienia ku temu odpowiednich przesłanek, konta w serwisie OnePhoto.net. Od decyzji Administracji Użytkownikowi przysługuje odwołanie.
 9. Akceptując Regulamin, Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że OnePhoto.net jest serwisem moderowanym. Od decyzji Moderatorów Użytkownikowi przysługuje odwołanie do Administracji Serwisu.

Publikowanie fotografii i inne rodzaje aktywności Użytkowników w Serwisie

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  • nieodpłatnego publikowania w Serwisie własnych fotografii (w tym przetworzonych cyfrowo w zakresie pozwalającym uznać wynik takiej operacji za fotografię, lecz nie grafikę),
  • komentowania fotografii opublikowanych przez innych Użytkowników,
  • innych czynności technicznie możliwych w Serwisie (polecanie fotografii, dodawanie fotografii do zbioru prac ulubionych, publikowanie postów na forum itp.).
 2. Umieszczając fotografię w Serwisie Użytkownik udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego prezentowania jej w:
  • (oryginalne zdjęcie) serwisie internetowym pod adresem www.OnePhoto.net;
  • (miniaturka) serwisach i publikacjach partnerskich OnePhoto.net w sekcjach wydzielonych i opisanych jako OnePhoto.net i stanowiących część OnePhoto.net;
  • OnePhoto.net (bannery, artykuły prasowe, screenshoty, prezentacje multimedialne itp.) z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich i w sposób taki, aby możliwa była identyfikacja Użytkownika umieszczającego fotografię. Użytkownik oświadcza, że z tytułu prezentacji jego prac we wszelkich materiałach Serwisu opisanych powyżej nie będzie wnosił wobec Serwisu jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych.
 3. Użytkownik ma prawo umieszczać w Serwisie jedynie prace, do których posiada prawa autorskie.
 4. Umieszczając fotografię w Serwisie Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie do fotografii.
 5. Użytkownik może usunąć fotografię, którą zamieścił w Serwisie. W miejsce usuniętej fotografii prezentowany jest obraz zastępczy oraz komentarze i oceny, które były wystawione w Serwisie w chwili usunięcia fotografii.
 6. Dla celów archiwalnych oraz ewentualnie dowodowych fotografie usunięte przez Użytkownika przechowywane są w systemie bazodanowym Serwisu przez 1 (jeden) rok. W tym okresie możliwe jest ich przywrócenie, wyłącznie na życzenie Użytkownika; fotografie mogą być przywracane jedynie do portfolio Użytkownika, lecz nie do innych galerii w Serwisie.
 7. Fotografie, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że łamią prawa autorskie osób trzecich, będą usuwane przez Administrację bez ostrzeżenia i powiadomienia oraz archiwizowane do ewentualnych celów dowodowych w przypadku roszczeń osób trzecich.
 8. OnePhoto.net jest serwisem moderowanym. Administracja oraz działający z jej upoważnienia Moderatorzy mają prawo do usunięcia pracy, która:
  • narusza prawa osób trzecich,
  • narusza obowiązujące w Polsce prawo,
  • zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe,
  • nie została wykonana szeroko pojętą techniką fotograficzną,
  • nie spełnia podstawowych wymagań technicznych,
  • nie prezentuje minimalnego poziomu (artystycznego, technicznego itp.) przyjętego w Serwisie.
 9. Fotografie usuwane przez Moderatorów ze względu na ich niską wartość techniczną lub artystyczną będą zastępowane planszą informacyjną widoczną jedynie dla autora lub będą nadal widoczne w portfolio autora, lecz nie będą dostępne z poziomu innych galerii Serwisu.
 10. Umieszczając komentarze, opinie, publiczne wypowiedzi na forum i dyskusje online, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania kulturalnego i nie atakowania lub obrażania innych Użytkowników bez względu na ewentualne obraźliwe zachowania innych Użytkowników wobec niego.
 11. Wszelkie komentarze, oceny, opinie, publiczne wypowiedzi na forum, dyskusje online mogą być usunięte przez Administrację bez ostrzeżenia i powiadomienia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższej zasady.
 12. OnePhoto.net może kierować do Użytkownika informacje techniczno-organizacyjne związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz życiem społeczności Serwisu na adresy e-mail podane przez Użytkowników przy Rejestracji.
 13. Informacje o charakterze komercyjnym i marketingowym mogą być prezentowane w Serwisie w formie standardowych reklam wyświetlanych w serwisach www (np. billboardy, bannery, butony itp.).
 14. Informacje o charakterze komercyjnym i marketingowym mogą też być przekazywane Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail po uzyskaniu przez Serwis odrębnej zgody Użytkownika na otrzymywanie mailingów o charakterze komercyjnym i marketingowym.

Zastrzeżenia

OnePhoto.net, Corporate Services Sp. z o.o., Moderatorzy oraz inne osoby i podmioty administrujące serwisem OnePhoto.net nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • Działania Użytkowników naruszające prawa osób trzecich, lecz dołożą wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich działań. W szczególności dotyczy to naruszania praw autorskich.
 • Bezprawną dystrybucję fotografii pochodzących z serwisu OnePhoto.net, lecz dołożą wszelkich starań żeby takie działania uniemożliwić lub powstrzymać.

Ochrona danych osobowych

Udostępniane dane są chronione w pełni, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Corporate Services Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Podmiejska 13a, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000074650, NIP 676-21-33-895, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł, jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy Corporate Services Sp. z o.o. Udostępnianie danych przez Użytkowników jest dobrowolne.


Pozostałe postanowienia

Wszelkie sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

 


 

© 2001 - 2023 Marek Kozera